Ankieta

Aby uzyskać Certyfikat udziału w konferencji prosimy o wypełnienie ankiety

Screenshot 2021-03-10 at 23.00.20.png
 
Obecnie brak nadchodzących wydarzeń
Zagadnienia merytoryczne
 

Agenda

10:00 Wprowadzenie

1. Nowa/stara rzeczywistość, czyli spotkania zdalne. Zasady udziału w zgromadzeniu spółki kapitałowej z wykorzystaniem nowych technologii 

Realizacja potrzeb biznesowych – w sytuacji nagłej czy izolacji, e-WZA

Zarządzanie spotkaniami zdalnymi

Interakcja z uczestnikami w trakcie spotkań zdalnych

Rejestracja spotkań jako „dowód w sprawie”

Możliwość uczestnictwa w posiedzeniach zarządu i rady nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz udziału w zgromadzeniach wspólników i w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – w świetle ostatnich zmian przyjętych w związku z epidemią koronawirusa,

Praktyczne aspekty przygotowania się do zdalnego organizowania posiedzeń zarządu i rady nadzorczej, jak również zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,

Składanie oświadczeń woli, w tym zawieranie umów w formie elektronicznej, w dobie aktualnych problemów wynikających z pandemii. 

2. Cyfryzacja usług i procedur biznesowych

Prosta Spółka Akcyjna

Tryb powstania, ustrój majątkowy, struktura organizacyjna, prawa i obowiązki akcjonariuszy.

Organizacja startup'ów. Zmiana Kodeksu spółek handlowych. Pozyskiwanie funduszy typu venture capital.

Dematerializacja akcji. Czy spółki akcyjne i komandytowo - akcyjne są nadal atrakcyjne?

Zmiany opodatkowania niektórych podmiotów gospodarczych. ZUS od umów o dzieło.

3. Cyberbezpieczeństwo i ryzyka związane z e-usługami prawnymi

Cyberbezpieczeństwo. Rozwiązania powodujące uchronić przedsiębiorcę przed cyberatakami. 

12:00 Podsumowanie, zakończenie

Screenshot 2021-03-05 at 16.46.49.png
Logo_IST_1,25cm.JPG
CITY.A.M_logo_NEW_02C copy.png

Organizatorzy:

  

Międzynarodowe Centrum Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Fundacja Na Rzecz Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego

Agencja CITY sp. z o.o.

Intertrading System Technology sp. z o.o.

Osoby występujące

 

Prelegenci

Ludwik Sobolewski

Specjalista prawa gospodarczego i rynku papierów wartościowych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk prawnych. Ukończył aplikację sędziowską, radca prawny.

Pracował na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego (do 1995), w latach 1992–1993 był urzędnikiem w Urzędzie Rady Ministrów (w tym dyrektorem Zespołu Organizacyjnego URM). W 1994 został doradcą zarządu GPW, następnie w tym samym roku wiceprezesem zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Od 1997 do 2002 wykładał na WydzialeZarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Był wiceprezesem zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.  W 2006 objął funkcję Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie . W 2010 ponownie w wyniku konkursu powołany na drugą kadencję. Obejmował też funkcje członka rad nadzorczych różnych przedsiębiorstw i organizacji finansowych. W 2007 powołany w skład rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.  W 2013 został dyrektorem generalnym Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie funkcję tę pełnił do 2017. W 2018 został prezesem zarządu platformy technologicznej Emerging Europe Marketplace z siedzibą w Warszawie. Założyciel Qualia AdVisory

Doc. dr Robert Pietrusiński

Magister prawa oraz dr nauk ekonomicznych ze specjalnością nauk o zarządzaniu. Ekspert w zakresie prawa handlowego i cywilnego. Specjalista w zakresie tworzenia i prowadzenia działalności przez spółki, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie. Doradca zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych. Specjalista zagadnień ładu korporacyjnego; wzajemnych relacji władz spółek kapitałowych. Wspólnik kancelarii prawnej. Wykładowca prawa handlowego i gospodarczego. Były przewodniczący i członek 11 rad nadzorczych ( w tym spółek pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego). Były członek komisji egzaminacyjnej kandydatów na członków rad nadzorczych. Ukończona aplikacja sędziowska.

Wykładowca prawa cywilnego i handlowego - studia licencjackie , magisterskie, podyplomowe MBA : Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, Uczelni Łazarskiego.

Doc. dr Piotr Sokół

doktor nauk ekonomicznych; docent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w  Zakładzie Finansowo-Prawnych Problemów Zarządzania Katedry Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania; specjalność: prawo finansowe i podatkowe; ekspert Senatu RP, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, wykładowca na kursach dla członków rad nadzorczych, doradców inwestycyjnych i podatkowych, maklerów, syndyków; w latach 2005-2012 prodziekan ds. studenckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 2012-2016 kierownik studiów magisterskich oraz pełnomocnik Dziekana WZ UW ds. praktyk studenckich; członek Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 województwa mazowieckiego, kierownik i zarządzający w wielu projektach finansowanych ze środków UE.  W przeszłości  członek Rady Programowej Akademickiego Radia Kampus, przewodniczący i członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego.

Paweł Wachelka

Security Business Development Manager, w Intertrading Systems Technology Sp. z o.o.

odpowiedzialny za rozwój biznesu w obszarach bezpieczeństwa informatycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie jako architekt rozwiązań telekomunikacyjnych i cyberbezpieczeństwa. Jako konsultant brał udział w implementacji wielu zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Inżynier, absolwent kierunku Informatyka na Politechnice Częstochowskiej oraz studiów MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Prof. dr hab. Igor Postuła

Prodziekan do spraw rozwoju Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Katedry Prawnych Problemów Administracji i Zarzadzania. Radca prawny. Wykładowca i ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego, pomocy publicznej i nadzoru właścicielskiego. Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych. Autor licznych publikacji , podręczników i artykułów naukowych.

At the Office
Newsletter
Subskrybuj aby otrzymywać najnowsze informacje

Dziękujemy za zgłoszenie

Warunki udziału
Cena

Konferencja jest bezpłatna dla wszystkich uczestników. 

Uczestnicy konferencji otrzymają Certyfikat udziału od Organizatora, tj. Fundacji na Rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Uczestnicy

Konferencja kierowana jest do:

 • radców prawnych,

 • założycieli start-upów,

 • przedsiębiorców,

 • prawników korporacyjnych,

 • notariuszy,

 • przedstawicieli instytucji finansowych,

 • pracowników biur zarządów i rad nadzorczych zainteresowanych założeniem prostej spółki akcyjnej, jak również

 • inwestorów instytucjonalnych w postaci banków inwestycyjnych,

 • domów maklerskich,

 • towarzystw i funduszy inwestycyjnych itd. oraz

 • inwestorów indywidualnych,

 • instytutów naukowych,

 • dziennikarzy

 • i innych osób zainteresowanych przepisami związanymi z prostą spół akcyjną.

Termin

Konferencja odbędzie się 11 marca 2021 roku ONLINE, z wykorzystaniem platformy Cisco Webex. Link do wydarzenia zostanie przesłany w odpowiedzi na rejestrację. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawać pytania w trakcie wydarzenia.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu konferencji w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub z innych przyczyn uniemożliwiających przeprowadzenie wydarzenia w terminie. W takim wypadku nowa data zostanie podana w ciągu 5 dni.

Lokalizacja

Warszawa, Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania, ul. Szturmowa 1/3

tel. do biura organizacji konferencji: 888 770 651

Patroni konferencji
armsa logo.png.png
Screenshot 2021-02-26 at 07.38.26.png
cyfrowa-logo.png
Newspoint300.jpg
Stock Market Graph
Korzyści

Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli biznesu i środowiska przedsiębiorstw innowacyjnych, startupów

Uczestnicy otrzymują certyfikat udziału w konferencji Uniwersytetu Warszawskiego

Screenshot 2021-02-22 at 00.53.14.png
Screenshot 2021-02-22 at 00.52.59.png
Screenshot 2021-02-22 at 00.50.32.png
Screenshot 2020-04-25 at 08.41.42.png
o konferencji
Konferencja Wybrane aktualne zmiany w prawie gospodarczym oraz cyfryzacja spółek i innych organizacji - prawo a nowe technologie

Konferencja ma na celu prezentację zmian prawnych wynikajacych z postępującej transformacji cyfrowej gospodarki, w tym elektronicznych zgromadzeń, nowej formy prawnej, jaką jest P.S.A., w szczególności zasad udziału w formalnych zgromadzeniach z wykorzystaniem nowych technologii, organizacji głosowań, rejestracji przebiegu spotkań, zawierania umów w formie elektronicznej, przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej, dematerializacji akcji, wybranych zmian opodatkowania i  cyberbezpieczeństwa.

 

Konferencja będzie miała formę panelu dyskusyjnego. Moderatorem dyskusji będzie doc. dr Robert Pietrusiński z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 

Tematy poruszone podczas konferencji będą przedmiotem szczegółowej analizy na warsztatach, które będą organizowane w późniejszym terminie.